Zápis


Dny otevřených dveří – každý čtvrtek od 16:00. Nutná telefonická domluva předem.

Online zápis pro školní rok 2022/2023

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce přijímáme od 1.4.2022 do 30.4.2022. Rodičům rádi zodpovíme jejich dotazy také elektronicky, prostřednictvím e-mailu.

Jaké dokumenty potřebujete k zápisu?

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (tu si stáhněte zde)
 • prostou kopii rodného listu dítěte
 • v případě, kdy dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, doklad o oprávnění dítě zastupovat
 • v případě odkladu povinné školní docházky dále navíc žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Podání žádosti

Přihlášky (žádosti) je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobním podáním, je však nezbytné předem zavolat/napsat e-mail a dohodnout termín předání dokumentů, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob ve škole

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Motivační část zápisu

Víme, že zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů je významnou událostí v životě každé rodiny, proto nové žáky o tento prožitek nechceme připravit a motivační část letos proběhne v online podobě. Součástí online zápisu bude také orientační zhodnocení školní připravenosti dítěte. Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny  informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy (dokument je k dispozici zde). Termín a způsob online zápisu Vám  po přijetí přihlášky navrhne ředitelka školy.

 

Obecné podmínky pro přijetí do ZŠ EDIN vyplývající ze školského zákona:

 • dosažení 6ti let věku dítěte do 31. 8. 2022
 • dosažení 6ti let věku dítěte v době září – prosinec 2022 (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení)
 • dosažení 6ti let věku dítěte v době leden – červen 2023 (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)

Kritéria pro přijetí do ZŠ EDIN:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Do 1. ročníku ZŠ EDIN ve školním roce 2022/2023 bude přijato 14 žáků. Při vyšším počtu zájemců, než který můžeme přijmout, bude přihlédnuto k níže uvedeným kritériím:

 1. Docházka do MŠ EDIN
 2. Sourozenec v ZŠ nebo MŠ EDIN