O nás


 • anglicko-česká základní škola je součástí vzdělávacího systému EDIN
 • jsme základní škola s rozšířenou výukou anglického jazyka
 • výuka anglického jazyka probíhá prostřednictvím českých pedagogů i rodilých mluvčí
 • garantujeme maximálně 14 dětí ve třídě
 • anglický jazyk vyučujeme již od první třídy, nejen v hodinách angličtiny, ale také v dalších předmětech
 • spolupráce s MŠ nám umožňuje zajistit dětem plynulý, nestresující přechod k povinné školní docházce
 • cílem školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti dítěte
 • žáci jsou hodnoceni známkami, ale i slovně 
 • škola pravidelně komunikuje s rodiči, kteří mají možnost nahlédnout do vzdělávacích plánů
 • pedagogové se pravidelně zúčastňují vzdělávacích kurzů akreditovaných MŠMT součástí ZŠ je také školní družina

Filosofie školy

 • k žákům přistupovat individuálně a rozvíjet jeho osobnost 
 • pedagogové jsou žákům partnery, podporují je ve vytrvalosti a motivují k dokončení zadaného úkolu
 • každého žáka vnímat jako jedinečnou osobnost
 • otevírat žákům bránu jazyků 
 • každý žák má své portfolio
 • věnovat se nadaným žákům prostřednictvím individuálního plánu  
 • vést žáky k samostatnosti a realizaci svých nápadů
 • ve třídě vytváříme pozitivní a přátelskou atmosféru mezi žáky a pedagogy
 • vedeme žáky ke zdravému sebevědomí a prosazování vlastního názoru
 • učíme žáky základům týmové práce a kooperace a naslouchání druhým
 • žáci jsou vedeni k ekologickému myšlení
 • žáky motivujeme formou pozitivního hodnocení a volbou přiměřených nároků a úkolů
 • klást důraz na prožitkové a projektové učení
 • vést žáky k respektování odlišností mezi lidmi
 • vzhledem k malému počtu žáků ve třídě vytváří škola harmonické prostředí, které umožňuje pedagogům plně a individuálně se dětem věnovat
 • usilujeme o jeho rozvoj s ohledem na věkové zvláštnosti, potřeby, nadání, zájmy, schopnosti a dovednosti
 • posilujeme zdravé sebevědomí a duševní pohodu dětí
 • pedagogové přistupují k žákům jako k partnerům 
 • výchova a vzdělávání probíhají v úzkém kontaktu s rodinou

Kvalifikovaní rodilí mluvčí

 • ve škole s pedagogy spolupracují speciálně vyškolení rodilí mluvčí
 • rodilí mluvčí pravidelně absolvují školení

Okolí školy

Budova školy se nachází v klidné části Ostravy-Vítkovic a její pozemek hraničí se sadem Jožky Jabůrkové. Ke škole náleží zahrada, která poskytuje prostor k bezpečnému pohybu žáků mimo školu a umožňuje realizovat velké množství venkovních aktivit.

Družina

Ranní družina: od 7:30 do 8:00

Odpolední družina: od 11:40 do 15:30

 

Děti jsou zapojovány do různých aktivit a mohou se přihlásit do kroužků, které v družině probíhají. Docházka nemusí být pravidelná.

 

ana de armes nude scene naked pn the beach pornsexnxx.net naruto x kushina porn milly bobby brown porn, how to finger a girl bryan silva gay porn pornoespresso.net sei dorei gakuen 2 stepdaughter and dad porn